О нама

На основу указане потребе услед реорганизације Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, основан је Синдикат радника Електродистрибуцијa Србије.

Обзиром да наведеном реорганизацијом, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Послодавац) није више зависно друштво ЈП Електропривреде Србије а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 023-10578/2020-1 од 17. децембра 2020. године, Синдикат радника Електродистрибуције Србије је основан и утврђен као репрезентативни Синдикат код горе наведеног Послодавца.

Синдикат чине чланови, запослени код Послодавца, организовани у складу са унутрашњом организацијом Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, на нивоу појединачних дистрибутивних подручја и организационих целина, односно чланови следећих синдикалних организација:

Синдикална организација „Електродистрибуција Београд“, Београд;
Синдикална организација „Електросрбија“, Краљево;
Синдикална организација „Електровојводина“, Нови Сад;
Синдикална организација „Југоисток“ Ниш;
Синдикална организација „Центар“, Крагујевац.
Синдикат радника броји око 8500 чланова.

Седиште наведеног Синдиката је у Београду, на адреси Булевар уметности бр. 12, 11 070 Нови Београд.

За председника Синдиката радника Електродистрибуције Србије, изабран је Бранко Томић а за потпредседника Синдиката изабран је Бобан Стојковић.

Органи Синдиката радника Електродистрибуција Србије су:

Главни одбор, уједно и највиши орган Синдиката који чине председник, потпредседник и 23 члана одбора;
Извршни одбор који броји пет чланова и то председник Главног одбора, потпредседник Главног одбора и председници синдикалних организација организованих у преосталим дистрибутивним подручјима;
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања Синдиката и њега чине пет чланова;
Статутарни одбор броји пет чланова са задатаком анализирања и усклађивања општег акта Синдиката, односно Статута.
Синдикат има задатак да штити радне, социјалне, стручне и културне интересе својих чланова.

У циљу остваривања радних, економских, социјалних и професионалних интереса и ради заштите права својих чланова, главне активности Синдиката радника Електродистрибуције Србије су следеће:

Очување радних места и достигнутог социјалног положаја запослених у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд;
Активно учешће Синдиката у реорганизацији Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд тексту: као и учешће у изменама и допунама систематизације радних места код наведеног Послодавца;
Благовремена набавка заштитне опреме уз максимално коришћење исте. Обука за руководиоце радова и обука за поштовање и примену свих правила заштите на раду;
Домаћинско старање, правилно и наменско коришћење објеката за одмор и рекреацију од стране матичних синдикалних организација;
Заштита материјалног и социјалног положаја чланства;
Пружање правне заштите и правне помоћи члановима Синдиката;
Организовање рехабилитације и рекреације чланства;
Организовање спортских радничких сусрета;
Организовање синдикалног образовања чланства према захтевима модерног синдикализма у Европи;
остваривању и јачању узајамности и солидарности радника Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд оснивањем Фонда солидарности Синдиката;
Благовремено и истинито информисање чланства путем сајта Синдиката: www.sindikateds.rs, као и учешће у организовању издавања листа Синдиката радника Електродистрибуције Србије;
Од посебног значаја из рада Синдиката, истичемо оснивање Фонда солидарности Синдиката чија је основна активност пружање материјалне помоћи запосленима, односно члановима Фонда солидарности и члановима њихове уже породице, ради решавања и ублажавања одређених стања, а која се односе на здравствене и социјалне потребе. Корисницима Фонда солидарности помоћ се може пружити у следећим случајевима:

за трошкове стационарног лечења у здравственим установама у земљи или иностранству;
за трошкове хируршких интервенција односно операција у здравственим установама, у земљи или иностранству;
за трошкове набавке лекова или помоћног материјала који служи за примену лекова, санитетског материјала неопходног за лечење;
за куповину или учешће у трошковима набавке ортопедских и других помагала/апарата ;
за трошкове лечења неплодности за члана Фонда и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења;
као и за многе друге случајеве а које су у складу са одредбама Правилника о раду Фонда солидарности.
Деловање Синдиката радника заснива се на принципима демократичности у раду, солидарности, координацији у раду, ефикасности, одговорности и јавности рада.

Имајући у виду горе наведено сматрамо да је од кључног значаја сарадња са другим синдикатима односно синдикалним организацијама а ради побољшања положаја, интереса и заштите права и положаја запослених, те посебно напомињемо да су представници синдикалних организација основане у делатности дистрибуције електричне енергије, односно садашњи представници Синдиката радника Електродистрибуција Србије, учествовали у преговорима за Посебан колективни уговор а чије одредбе се примењују и данас и важе за све запослене у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд.