О нама

О нама

На основу указане потребе услед реорганизације Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, основан је Синдикат радника  Електродистрибуцијa Србије.

Обзиром да наведеном реорганизацијом, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: Послодавац) није више зависно друштво ЈП Електропривреде Србије а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 023-10578/2020-1 од 17. децембра 2020. године, Синдикат радника Електродистрибуције Србије је основан и утврђен као репрезентативни Синдикат код горе наведеног Послодавца.

 Синдикат чине чланови, запослени код Послодавца, организовани у складу са унутрашњом организацијом Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, на нивоу појединачних дистрибутивних подручја и организационих целина,  односно чланови следећих синдикалних организација:

 • Синдикална организација „Електродистрибуција Београд“, Београд;
 • Синдикална организација „Електросрбија“, Краљево;
 • Синдикална организација „Електровојводина“, Нови Сад;
 • Синдикална организација „Југоисток“ Ниш;
 • Синдикална организација „Центар“, Крагујевац.

 Синдикат радника броји око 8500 чланова.

 Седиште наведеног Синдиката је у Београду, на адреси Булевар уметности бр. 12, 11 070 Нови Београд.

За председника Синдиката радника Електродистрибуције Србије, изабран је Бранко Томић а за потпредседника Синдиката изабран је Бобан Стојковић.

 Органи Синдиката радника Електродистрибуција Србије су:

 • Главни одбор, уједно и највиши орган Синдиката који чине председник, потпредседник и 23 члана одбора;
 • Извршни одбор који броји пет чланова и то председник Главног одбора, потпредседник Главног одбора и председници синдикалних организација организованих у преосталим дистрибутивним подручјима;
 • Надзорни одбор врши надзор над законитошћу и исправности материјално-финансијског пословања Синдиката и њега чине пет чланова;
 • Статутарни одбор броји пет чланова са задатаком анализирања и усклађивања општег акта Синдиката, односно Статута.

 Синдикат има задатак да штити радне, социјалне, стручне и културне интересе својих чланова.

 У циљу остваривања радних, економских, социјалних и професионалних интереса и ради заштите права својих чланова, главне активности Синдиката радника Електродистрибуције Србије су следеће:

 • Очување радних места и достигнутог социјалног положаја запослених у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд;
 • Активно учешће Синдиката у реорганизацији Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд тексту: као и учешће у изменама и допунама систематизације радних места код наведеног Послодавца;
 • Благовремена набавка заштитне опреме уз максимално коришћење исте. Обука за руководиоце радова и обука за поштовање и примену свих правила заштите на раду;
 • Домаћинско старање, правилно и наменско коришћење објеката за одмор и рекреацију од стране матичних синдикалних организација;
 • Заштита материјалног и социјалног положаја чланства;
 • Пружање правне заштите и правне помоћи члановима Синдиката;
 • Организовање рехабилитације и рекреације чланства;
 • Организовање спортских радничких сусрета;
 • Организовање синдикалног образовања чланства према захтевима модерног синдикализма у Европи;
 • остваривању и јачању узајамности и солидарности радника Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд оснивањем Фонда солидарности Синдиката;
 • Благовремено и истинито информисање чланства путем сајта Синдиката: www.sindikateds.rs, као и учешће у организовању издавања листа Синдиката радника Електродистрибуције Србије;

 Од посебног значаја из рада Синдиката, истичемо оснивање Фонда солидарности Синдиката чија је основна активност пружање материјалне помоћи запосленима, односно члановима Фонда солидарности и члановима њихове уже породице, ради  решавања и ублажавања одређених стања, а која се односе на здравствене и социјалне потребе. Корисницима Фонда солидарности помоћ се може пружити у следећим случајевима:

 • за трошкове стационарног лечења у здравственим установама у земљи или иностранству;
 • за трошкове хируршких интервенција односно операција у здравственим установама, у земљи или иностранству;
 • за трошкове набавке лекова или помоћног материјала који служи за примену лекова, санитетског материјала неопходног за лечење;
 • за куповину или учешће у трошковима набавке ортопедских и других помагала/апарата ;
 • за трошкове лечења неплодности за члана Фонда и његовог партнера поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења;
 • као и за многе друге случајеве а које су у складу са одредбама Правилника о раду Фонда солидарности.

 Деловање Синдиката радника заснива се на принципима демократичности у раду, солидарности, координацији у раду, ефикасности, одговорности и јавности рада.

 Имајући у виду горе наведено сматрамо да је од кључног значаја сарадња са другим синдикатима односно синдикалним организацијама а ради побољшања положаја, интереса и заштите права и положаја запослених, те посебно напомињемо да су представници синдикалних организација  основане у делатности дистрибуције електричне енергије, односно садашњи представници Синдиката радника Електродистрибуција Србије, учествовали у преговорима за Посебан колективни уговор а чије одредбе се примењују и данас и важе за све запослене у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд.

Упознајте нас

Извршни одбор који броји пет чланова и то председник Главног одбора, потпредседник Главног одбора и председници синдикалних организација 

Бранко Томић, председник

Image

Бобан Стојковић, потпредседник

Image

Зоран Ранковић, члан извршног одбора

Image

Владимир Плавшић, члан извршног одбора

Image

Милисав Јовановић, члан извршног одбора

Image

Главни одбор

Главни одбор, уједно и највиши орган Синдиката уз председника, потпредседника и чланове извршног Одбора чине и 20 члана Одбора