You are currently viewing III редовна седница ГО СО Електродистрибуција Србије

III редовна седница ГО СО Електродистрибуција Србије

Дана 24.02.2022 године одржана је III седница Главног одбора Синдиката Електродистрибуције Србије у Петровцу на Млави. Члановима ГО Синдиката радника ЕДС-а је уз позив за одржавање седнице ГО достављен Финансијски извештај прихода и трошкова Синдиката радника ЕДС-а за 2021. годину имајући у виду да је Послодавац након утврђивања репрезентативности почео да уплатама по одредбама ПКУ.

Под овом тачком дневног реда разматран је и Записник Надзорног одбора за контролу финансијског пословања Синдиката ЕДС-а за 2021 годину.

ГО Синдиката радника Електродистрибуцијa Србије једногласно је усвојио Финансијски извештај прихода за 2021. и Финансијски план прихода и трошкова Синдиката радника ЕДС-а за 2022. годину. Такође, једногласно је усвојен и Записник Надзорног одбора за контролу Финансијског пословања Синдиката ЕДС-а за 2021 годину.

У даљем току седнице разматран је предлог Правилника о раду Фонда солидарности сидниката радника ЕДС-а. Синдикату радника ЕПС-а поднет је захтев за повраћај средстава којима је вршено учешће у том фонду од стране Синдикалних организација дистрибутера у претходном периоду. Наведена средства би се искористила за даљи рад ФС Синдиката ЕДС-а.

Након дискусије једногласном Одлуком усвојен је пречишћен текст Правилника о раду Фонда Солидарности Синдиката ЕДС-а.

Чланови ГО информисани су о одржаном састанку Синдиката ЕДС-а са представницима Пословодства ЕДС у циљу решавања тренутних проблема:

Начелно је договорено да се увећање радног стажа за ел.монтере уплаћује до усвајања Правилника о систематизацији и огранизацији послова у ЕДС-у, односно до јуна месеца кад се и очекује да Правилник буде усвојен и у складу са тим и Записник о радним местима са увећаним трајањем. На предлог представника Синдиката, договорено је да Акт о процени ризика не израђује треће лице већ да се ангажују шефови Служби за БЗР и израде Акт и то не по радном месту већ према месту рада. Разговорано је и о циљаним систематским прегледима за ел.монтере имајући у виду да у наредном периоду многима истичу и чиме ће бити угрожен процес рада. Упућен је допис Републичкој комисији за лекарске прегледе да одобри систематске прегледе у здравственим центрима по градовима као би се убрзао процес Јавне набавке. У наредних 15 дана се очекује одговор и реализација истог. Тендер за Систематске прегледе за остале запослене је у поновљеном поступку.

Правилник о систематизацији и организацији радних места у ЕДС, је начелно завршен и усаглашен, биће усвојен и примењен у наредних пар месеци.

На састанку са Пословодством је договрено да се изради Правилик о решавању стамбених питања за запослене, како би закуп станова које користе запослени уместо ЈП ЕПС-у био уплаћиван ЕДС-у. У неким деловима станове користе и бивши запсолени (пензионери) и запослени у ЕПС снабдевању, тако да Правилник треба да обухвати решавање свих питања.

Договорено је и увећање коефицијената за одређени број ел.монтера о чему је и раније на седницама ИО вођена дискусија.

Присутни су информисани да колективни уговор (КУ) није доведен у питање због дешавања у Синдикату ЕПС-а, већ да примена иде као и досад, са напоменом да ће наредни КУ бити преговаран и потписиван са Послодавцем.

Председник Синдиката је информисао присутне чланове ГО о поднетом захтеву за учлањење у регионалну мрежу синдиката југоисточне Европе RETUNG-SEE, као и о обављеним разговорима са председником Синдиката Р.Словеније Митјом Фабјаном и председником Синдиката енергетике Вељком Милошевићем ради уласка у чланство у Синдиката енергетике. Такође је разматрано и чланство у КСС. КСС је репрезентативан у 11 грана са 180 хиљ. чланова, али сплетом околности није чланица СЕС-а. Имајући у виду да Синдикат ЕДС-а броји око 8.500 чланова нормално је да тражи негде своју припадност.

Након разматрања и дискусије ГО Синдиката ЕДС-а донео је следећу:

ГО Синдиката радника Електродистрибуције Србије доноси једногласну Одлуку и овлашћује Председника Синдиката Бранка Томића да поднесе захтев за улазак у чланство Синдиката Екнергетике Србије.

У овој години, одржаће се и Радничко спортске игре Синдиката радника Електродистрибуција Србије за шта је донета једногласна Одлука и овлашћен Председник Синдикат да у складу са могућностима изврши одабир места одржавања РСИ и резервацију смештаја.

Такође је донета и одлука да синдикалне огранизације финансијски учествују у организацији саветовања шефова служби БЗР које ће се одржати на Копаонику од 28.02. до 04.03. 2022 године у Краљевим чардацима, за које Послодавац није предвидео новчана средства, а све у циљу унапређења услова рада свих запослених и подизања истих на још безбеднији ниво.